Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

 

Algemeen

Hierna vindt u meer informatie over wat met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het thema gegevensbescherming verwijzen wij naar onze privacyverklaring die onder deze tekst is opgenomen.

Gegevensverzameling op deze website


Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de websitebeheerder. De contactgegevens van de websitebeheerder vindt u in de rubriek “Informatie over de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking” van deze privacyverklaring

Hoe worden uw gegevens verzameld?

Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld doordat u ze aan ons meedeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming geregistreerd door onze IT-systemen als u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

 Een gedeelte van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren beschikbaar is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u m.b.t. uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te krijgen. Bovendien hebt u het recht te verlangen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Verder hebt u het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Hiervoor en bij overige vragen over het thema gegevensbescherming kunt u zich altijd tot ons richten.

Analyse-tools en tools van derde aanbieders

Bij het bezoek van deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met zogenoemde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in de volgende privacyverklaring.

2. Hosting

 

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Externe hosting

Deze website wordt extern gehost. De op deze website verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van de hoster(s). Dit kan onder meer, maar niet uitsluitend, betrekking hebben op IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, website-toegangen en andere gegevens die door een website worden gegenereerd.

Externe hosting wordt uitgevoerd met het oog op de nakoming van contracten met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 al. 1 lid b DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung, Duitse AVG)) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte terbeschikkingstelling van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 al. 1 lid f DSGVO). Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 al. 1 lid a DSGVO en § 25 al. 1 TTDSG (Telecommunications-Telemedia Data Protection), mits de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Onze hoster(s) zullen uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de nakoming van hun serviceverplichtingen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

We gebruiken de volgende hoster(s):

jweiland.net
Echterdinger Straße 57
D-70794 Filderstadt bij Stuttgart

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die garandeert dat deze dienst de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

3. Algemene instructies en verplichte informatie

 

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming alsook deze privacyverklaring.

Als u deze website bezoekt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De volgende privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ze legt ook uit hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij de communicatie per e-​mail) veiligheidskloven kan hebben. Het is niet mogelijk de gegevens compleet te beschermen tegen toegang van derden.

Informatie over de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

IoT Venture GmbH

Hilpertstr. 31

D-64295 Darmstadt

Duitsland

Telefoon: +49 800 0060751

E-mail: info@iot-venture.com

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) bepaalt.

Bewaartermijn

Tenzij in deze privacyverklaring een meer specifieke bewaartermijn wordt vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen op grond van het belasting- of handelsrecht); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Indien u hebt ingestemd met gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6 al. 1 lid a DSGVO of art. 9 al. 2 lid. a DSGVO, indien bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt overeenkomstig art. 9 al. 1 DSGVO. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van art. 49, al. 1, lid a DSGVO. Indien u hebt ingestemd met de opslag van cookies of met de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van § 25 al. 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 al. 1 lid b DSGVO. Als uw gegevens bovendien nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen, verwerken wij ze op basis van art. 6 al. 1 lid c DSGVO. Bovendien kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 al. 1 lid f DSGVO. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende punten van deze privacyverklaring.

Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

Wij hebben een verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangesteld.

E-mail: datenschutz@iot-venture.com

Informatie over de doorgifte van gegevens naar de VS en andere derde landen

Wij gebruiken onder meer tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan deze derde landen en daar worden verwerkt. Wij wijzen erop dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u daar als betrokkene juridische stappen tegen kunt ondernemen. Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens op Amerikaanse servers verwerken, evalueren en permanent opslaan voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingen.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot en met de intrekking plaatsvond, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om in specifieke gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP ART. 6 AL. 1 LID E OF F DSGVO, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE HANDHAVING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 AL. 1 DSGVO).

Het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de DSGVO hebben betrokkenen het recht in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep geldt onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht van gegevensportabiliteit

U hebt het recht, gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen als het technisch haalbaar is.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op kosteloze informatie over de persoonsgegevens die we van u hebben opgeslagen, de herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en eventueel het recht dat deze gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Hiervoor en bij overige vragen over het thema persoonsgegevens kunt u zich altijd tot ons richten.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de verificatie hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/wordt uitgevoerd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
 • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van verwijdering.
 • Als u een bezwaar hebt ingediend overeenkomstig art. 21, al. 1, DSGVO, moet een afweging van uw en onze belangen plaatsvinden. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

SSL- en TLS-encryptie

Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als websitebeheerder stuurt, gebruik van een SSL- of TLS-​encryptie. Een gecodeerde verbinding herkent u doordat de adresregel van de browser van ‘http://’ verandert in ‘https://’ en aan het sleutelsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-​encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

 

4. Gegevensverzameling op deze website

 

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine gegevenspakketjes en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van derden op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat bepaalde diensten van het derde bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die noodzakelijk zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gevraagde functies te bieden (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van art. 6 al. 1 lid f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde terbeschikkingstelling van zijn diensten. Indien toestemming is gevraagd voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 al. 1 lid a DSGVO en § 25 al. 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u informatie ontvangt over het plaatsen van cookies en dat uw toestel cookies alleen voor bepaalde gevallen of helemaal niet accepteert alsook activeren dat de cookies automatisch worden verwijderd bij het sluiten van de browser. Als u cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Indien cookies worden gebruikt door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren in het kader van deze privacyverklaring en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Serverlogbestanden

De provider van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

 • browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • referrer URL
 • hostnaam van de computer die toegang heeft
 • tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 al. 1 lid f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – daarvoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Contactformulier

Als u ons via een contactformulier vragen stuurt, wordt uw informatie uit het aanvraagformulier inclusief de contactgegevens die u daar vermeldt voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval van aanvullende vragen door ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 al. 1 lid b DSGVO indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (art. 6 al. 1 lid f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 al. 1 lid a DSGVO) indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u invult op het contactformulier blijven bij ons, tot u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming tot opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. als uw aanvraag is verwerkt en afgesloten). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de behandeling van uw verzoek. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 al. 1 lid b DSGVO indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (art. 6 al. 1 lid f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 al. 1 lid a DSGVO) indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via een contactverzoek toestuurt, blijven bij ons, tot u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming tot opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. als uw aanvraag is verwerkt en afgesloten). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Gebruik van chatbots

We gebruiken chatbots om met u te communiceren. Chatbots kunnen op uw vragen en andere input reageren zonder menselijke hulp. Daartoe analyseren de chatbots naast uw input ook andere gegevens om passende antwoorden te geven (bijv. namen, e-mailadressen en andere contactgegevens, klantnummers en andere identificatiegegevens, bestellingen en chathistories). Bovendien kunnen via de chatbot uw IP-adres, logbestanden, locatiegegevens en andere metadata worden verzameld. Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van de chatbotprovider.

Deze website gebruikt de chatbot van MobileMonkey. De provider is MobileMonkey Inc. 359 Newbury Street, 5th Floor Boston, MA, 02115 – VS. E-mail: contact@mobilemonkey.com . Privacyverklaring van de provider: https://mobilemonkey.com/privacy-policy .

Op basis van de verzamelde gegevens kunnen gebruikersprofielen worden opgesteld. Bovendien kunnen de gegevens worden gebruikt om op belangstelling gebaseerde reclame weer te geven, mits aan de overige wettelijke vereisten (met name toestemming) is voldaan. Daartoe kunnen de chatbots worden gekoppeld aan analyse- en reclametools.

De verzamelde gegevens kunnen ook worden gebruikt om onze chatbots en hun reactiegedrag te verbeteren (machine learning).

De gegevens die u als onderdeel van de communicatie invoert, blijven bij ons of bij de chatbot-provider, tot u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming tot opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. als uw aanvraag is verwerkt en afgesloten). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van chatbots is art. 6 al. 1 lid b DSGVO, voor zover de chatbot wordt gebruikt om een contract te initiëren of als onderdeel van de uitvoering van een contract. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 al. 1 lid a DSGVO en § 25 al. 1 TTDSG, mits de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. In alle andere gevallen is het gebruik gebaseerd op ons legitieme belang bij een zo effectief mogelijke communicatie met de klant (art. 6 al. 1 lid f DSGVO).

5. Analyse-tools en reclame

 

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van de bezoekers van de website analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina’s, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de gebruiker. Er is geen toewijzing aan een gebruikers-ID.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijvoorbeeld cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 al. 1 lid a DSGVO en § 25 al. 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór overdracht aan de VS wordt ingekort. Alleen bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-​adres naar een server van Google in de VS gestuurd en aldaar ingekort. In opdracht van de websitebeheerder zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-​activiteiten te creëren en om verdere, met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden dienstverleningen voor de websitebeheerder te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-​adres wordt niet met andere gegevens door Google in contact gebracht.

Browser plug-in

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren. Deze is beschikbaar via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over de omgang van gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de Privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics om binnen het advertentienetwerk van Google passende advertenties aan websitebezoekers te kunnen tonen. Zo kunnen rapporten worden gegenereerd met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals weergegeven in het hoofdstuk “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben met Google een overeenkomst inzake gegevensverwerking gesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Google Ads

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen wij advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen op Google invoert (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden afgespeeld op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) (doelgroeptargeting). Als websitebeheerder kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige kliks.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 al. 1 lid a DSGVO en § 25 al. 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier:
https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

6. Plug-ins en tools


YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Deze website bevat video’s van de website YouTube. De beheerder van de pagina’s is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat zij de video bekijken. De overdracht van gegevens aan YouTube-partners wordt door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten. Zo brengt YouTube een verbinding tot stand met het Google DoubleClick-netwerk – ongeacht of u een video bekijkt.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de server van YouTube meegedeeld, welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. device fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Indien nodig kunnen na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsprocessen in gang worden gezet, waarover wij geen controle hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, al. 1, lid. f DSGVO. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 al. 1 lid a DSGVO en § 25 al. 1 TTDSG, mits de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Status: december 2022

Algemene informatie

Het is voor ons uitermate belangrijk dat u vertrouwen hebt in de manier waarop wij met uw informatie en persoonsgegevens omgaan. Daarom nemen we de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming alsook deze privacyverklaring.

Als u de dienst IT’S MY BIKE gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verwerkt. De volgende privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ze legt ook uit hoe en voor welk doel dat gebeurt.

 

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van IT’S MY BIKE?

 

De gegevensverwerking van deze app gebeurt door de exploitant.

 

IoT Venture GmbH

c/o HUB 31

Hilpertstraße 31

D-64295 Darmstadt

Telefoon: +49 800 0060751

E-mail: info(at)iot-venture.com

 

Hoe kunt u de verantwoordelijke voor gegevensbescherming bereiken?

 

E-mail: datenschutz@iot-venture.com

 

Welke gegevens verwerken wij?

 

Voor het gebruik van de IT’S MY BIKE-services worden voornamelijk de volgende gegevenscategorieën verwerkt:

 

 • Contact- en contractgegevens van de gebruiker
 • Gegevens van de fiets
 • Locaties van de IT’S MY BIKE-tracker / e-bike
 • Gegevens van de ritten
 • Betalings- en rekeninggegevens
 • IP-adres

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens en wat is de rechtsgrondslag?

 

De verwerking van de gegevens is nodig om de IT’S MY BIKE-services te kunnen gebruiken en om uw fiets voor het geval dat hij wordt gemeld, te kunnen lokaliseren. De gegevensverwerking is noodzakelijk om het contract na te komen en heeft als rechtsgrondslag art. 6 al. 1 lid. b AVG.

Bij het gebruik van de IT’S MY BIKE-app worden gegevens verwerkt die wij op basis van ons gerechtvaardigd belang (volgens art. 6 al. 1 lid.f. AVG) als server-logfiles opslaan:

 • Gebruikt besturingssysteem
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

Daarnaast gebruiken wij de geanonimiseerde gegevens van de locatie en de ritten voor de analyse, verdere ontwikkeling en verbetering van onze diensten. De rechtsgrondslag daarvoor is art. 6 al. 1 lid f AVG.

 

Wie krijgt uw gegevens?

 

Binnen ons bedrijf krijgen alleen personen en diensten uw persoonsgegevens die deze voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke plichten nodig hebben.

 

Voor het geval dat meerdere gebruikers op een trackingnummer geregistreerd zijn, zien de andere gebruikers van dezelfde tracker uw naam waarmee u zich hebt geregistreerd.

 

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens naar andere ontvangers buiten het bedrijf overdragen voor zover dat nodig is om contractuele en wettelijke plichten na te komen. Dit kunnen bijvoorbeeld contractuele partners zijn zoals betalingsdienstaanbieders. De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de contractuele verplichting overeenkomstig art. 6 lid b AVG.

Om onze contractuele en wettelijke plichten na te komen maken we gebruik van verschillende dienstverleners bijvoorbeeld bij hosting van gegevens. De gegevens worden opgeslagen op servers binnen de EU. Een gegevensoverdracht naar andere landen buiten de EU vindt niet plaats.

Indien in uitzonderlijke gevallen gegevens worden opgeslagen op servers in de VS, zorgen wij ervoor dat aan alle wettelijke vereisten hiervoor wordt voldaan en dat extra veiligheidsmaatregelen worden genomen om ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens uit te sluiten.

 

Welke rechten hebt u m.b.t. uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te krijgen. Bovendien hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht te verlangen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Hiervoor en bij overige vragen over het thema gegevensbescherming kunt u zich altijd tot ons richten of tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming. Verder hebt u het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in geval van schendingen van de AVG is de Landesdatenschutzbeauftragte (functionaris voor de gegevensbescherming) voor de deelstaat Hessen waar ook de zetel van ons bedrijf is. Een lijst met Landesdatenschutzbeauftragte en hun contactgegevens vindt u onder de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften

 

Versie: Januari 2023

null